Vi har erfarenhet från, och kan hjälpa till med, lösningar för olika föroreningsproblem med t.ex. deponier, gamla industritomter, muddermassor eller avloppsvatten och övergödning.

Föroreningar som vi fokuserar på är i första hand nedanstående,men metoden är applicerbar och kan anpassas till många olika förhållanden och föroreningstyper.

Vi hjälper till med planering och program för undersökning av förorenad mark/vatten - erforderlig provtagning och analys.
Projektering av åtgärder för aktuella markområden eller vatten.
Ledning av planteringsarbetet med salix och projektledning för genomförandet av saneringsarbetet.

 

PFAS -ämnen,

PAH, Alifater

Tungmetaller

Övergödningsproblem

 

PFAS
PFAS är en stor grupp olika högfluorerade ämnen, som exempelvis PFOA, PFOS. Ett allt större problem som påvisas på allt fler platser så snart man börjar undersöka. Mycket svårnedbrytbart, följer med markvattnet och sprids. Tas lätt upp av människor och djur, binds till proteiner på många håll i kroppen och kan orsaka bl.a. leverskador och cancer.
PFAS används idag i en mängd produkter i samhället som vi alla använder. Särskilt brandsläckningsskum har uppmärksammats på senare tid genom kraftig förorening av mark kring både militära och civila flygplatser. Dricksvattentäkter har förorenats och orsakat kraftigt förhöjda halter i kroppen hos personer i närområdet.

PFAS utgör idag ett stort hot mot både människor och djur.

Vi har visat att PFAS kan renas från mark och vatten genom användning av vissa Salixkloner som ackumulerar PFAS i plantan. Det avgörande här är förmågan hos salixplantorna att tåla höga halter av många olika gifter, samtidigt som den växer snabbt och producerar hög biomassa som är avgörande för att ta upp större kvantiteter förorening. Den snabba tillväxten betyder också hög vattenkonsumtion som hindrar avrinning åt annat håll och styr markvattnet mot plantorna.

 

PAH

PAH (Polycykliska aromatiska kolväten)   är föreningar som innehåller aromatiska ringar uppbyggda av kol och vätesom, de bildas vid upphettning eller förbränning av organiska ämnen. Man hittar PAH till exempel i  industriavgaser, tjära, impregneringsmedel och är ofta en markförorening man finner på gamla industritomter, järnvägsområden (slipersupplag) etc.

Vi har lyckade arbeten med nedbrytning av PAHer med hjälp av Salix, där även mycket svårnedbrytbara PAHer som Benso(a)pyrene effektivt tas om hand.

 

Tungmetaller

Salix förmåga att uppta metallföroreningar, t.ex. Cd och Zn, men även Pb, är väl belagt.  Cadmium är ett problem på många håll och tas lätt upp och ackumuleras i plantorna och kan bortföras från marken. Vid förbränning av fliset i värmevärk uppsamlas metalljonerna i filtren för flygaska.

 

Övergödning

Övergödning av vattendrag, sjöar och hav genom läckage av Kväve och Fosfor från skogsbruk och jordbruksmark är ett växande problem. Även kommunalt vatten från reningsverken bidrar till problemet.
Salix med sitt snabba växtsätt och höga vattenkonsumtion kan minska detta läckage, samtidigt som näringsämnena istället gör nytta genom att ge biomassa som blir biobränsle.

 

PFOS